سفارش آنلاین مدارچاپی

:لطفا قبل از ثبت سفارش به نکات زیر توجه نمایید

.حداقل مقدار ثبت سفارش مدارچاپی یک ورق یا 12000 سانت مربع میباشد
.توضیحات تمکیلی و مورد نیاز را در بخش توضیحات وارد نمایید

(اگر دارای کد اشتراک نیستید،عدد 100 را وارد کنید)

(تاریخ را به شمسی وارد کنید:13970101)

(دقت شود که فقط فیبر فایبر گلاس امکان دو رو بودن رادارد)

(ضخامت نرمال فیبر آلومنیوم:1میلی متر)
(ضخامت نرمال فیبر فایبرگلاس:1.6 میلی متر)

(پسوند های قابل قبول:PCB یا Pcbdoc )

-----------------------------------------------